Je deelt allerlei persoonsgegevens met mij. Als je zelf met mij contact opneemt of als ik contact met jou opneem in het kader van mijn dienstverlening. Of als ik jouw gegevens verwerk in het kader van mijn dienstverlening aan een klant, bijvoorbeeld omdat je betrokken bent bij een opdracht van een klant van mij. Ik ga zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring lees je hoe ik omga met jouw gegevens en met je privacy.

Wie ben ik?

Ik ben Andrea Werkhoven en help veeleisende ondernemers die net een paar handen tekortkomen om verder te groeien. Wat elke dag moet gebeuren om het bedrijf draaiende te houden, dat doe ik. Ik signaleer, denk mee en neem initiatief.

Mijn bedrijf is gevestigd in Hilversum.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit Privacystatement zijn geregeld.

 • Wat zijn persoonsgegevens en wat is ‘verwerken’?
 • Van wie heb ik we persoonsgegevens?
 • Hoe verzamel ik die gegevens?
 • Welke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden?
  a. welke persoonsgegevens?
  b. Voor welke doeleinden?
 • De wettelijke grondslag voor de verwerking
 • Bewaartermijn
 • Je rechten
 • Verstrekking van gegevens aan derden
 • Bescherming
 • Datalekken
 • Vragen
 • Wijzigingen in dit privacy statement

Wat zijn persoonsgegevens en wat is ‘verwerken’?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee ik je kan identificeren. Je deelt persoonsgegevens met mij als je klant bij mij bent of als je om andere redenen contact met mij hebt. Denk aan je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres. Maar ook bijvoorbeeld het IP-adres van jouw computer. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar jou als persoon.
Als je een zzp-er of een eenmanszaak, vof of maatschap hebt, dan zijn die gegevens ook persoonsgegevens want ze zijn direct herleidbaar tot jou in persoon.

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De wet noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.”

Van wie heb ik persoonsgegevens?

Ik verwerk persoonsgegeven van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met mij. Daarbij is niet relevant of je klant van mij bent. Het kan ook zo zijn dat ik jouw gegevens verwerk in het kader van mijn dienstverlening aan een klant, bijvoorbeeld omdat je betrokken bent bij een opdracht van een klant van mij, of in dienst bent bij een klant van mij.

Hoe verzamel ik jouw gegevens?

Ik kan jouw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. Het kan zijn dat je die zelf bij mij aanlevert omdat je informatie opvraagt via mijn website, omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten of omdat je je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief.
Ik kan daarnaast jouw persoonsgegevens ontvangen van anderen, bijvoorbeeld via klanten van mij. Ook dat vindt dan doorgaans plaats in het kader van mijn dienstverlening. De vastlegging van persoonsgegevens is vaak onontkoombaar in het kader van de uitvoering van mijn diensten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden?

Welke persoonsgegevens?

Ik verzamel allerlei verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van het doel dat daarmee wordt nagestreefd. Je kan daarbij denken aan de volgende gegevens:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en dat van je bedrijf of van het bedrijf waarbij je in dienst bent.
 • Namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van je bedrijf.
 • De gegevens die op jouw identiteitsbewijs staan.
 • Jouw rol (bijvoorbeeld gemachtigde, directeur/eigenaar, werknemer).
 • Naam en rekeningnummer van degene die opdracht geeft voor een betaling of deze ontvangt.
 • Informatie over contact dat je met ons had. Bijvoorbeeld: waarover ging het contact (aard van de dienst, aanbieding, servicegesprek, bericht, informatie).
 • Jouw gebruik van onze websites en apps.
 • Ik maak op mijn website gebruik van cookies, tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst

Bijzondere persoonsgegevens
Gevoelige, bijzondere persoonsgegevens mogen door mij niet verwerkt worden. Hieronder wordt verstaan: ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze opvattingen, gezondheid gegevens, seksueel gedrag, seksuele gerichtheid, genetische gegevens, biometrische gegevens, genetische gegevens. Strafrechtelijke persoonsgegevens mogen door mij niet verwerkt worden: dit zijn gegevens die te maken hebben met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Voor welke doeleinden?

Algemeen
Ik kan mijn diensten alleen goed uitvoeren als ik daarbij persoonsgegevens kan opvragen en vastleggen. Je kan daarbij denken aan de volgende vormen van dienstverlening aan mijn klanten:

 • Een klanten/contact database opzetten en relaties beheren
 • Bedrijfsprocessen tegen het licht houden en optimaliseren
 • Plannen van afspraken en uitnodigingen versturen
 • Taken prioriteren en deadlines bewaken
 • Een mailinglijst opschonen en updaten
 • Een plan maken voor de marketingcommunicatie
 • Een nieuwsbrief maken voor de business van mijn klant (Mailchimp, Autorespond, Laposta)
 • Een nieuwsbrief via een mailinglijst sturen
 • Schrijven en redigeren van webpagina’s, e-mails, rapporten, brieven en presentaties

Maar ook voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het voldoen aan wettelijke bepalingen, voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten en ter verbetering van de dienstverlening.

Bewaartermijn

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, om aan andere contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen of voor zolang ik dit wettelijk verplicht ben. Deze bewaartermijnen kunnen dus van geval tot geval verschillen.

Jouw rechten

Je kan bij mij een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van je verwerk. Daarnaast kan je bezwaar maken tegen het feit dat ik jouw gegevens verwerk of een verzoek indienen met betrekking tot het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Stuur daarvoor een brief, met bewijs van jouw identiteit naar: Andrea Werkhoven, Jacob Catsstraat 13 te (1215 EW) Hilversum. Ik stuur je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand een overzicht, dan wel een reactie op het verzoek, toe. Ik zal steeds gemotiveerd laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.
Voor meer informatie of klachten over privacy, kan je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kan mij ook laten weten dat persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketing-activiteiten of verleende toestemming voor het gebruik van een e-mailadres intrekken.

Daarnaast kan je je altijd afmelden voor de ontvangst van e-mailberichten van mij met een commercieel doel via een afmeldlink in het bericht zelf.

Tenslotte zal ik ervoor zorgdragen dat je jouw gegevens makkelijk kan opvragen zodat je die door kan geven aan een andere organisatie. Bij voorbeeld bij de overstap naar een andere partij.

Verstrekking van gegevens aan derden

Ik kan jouw gegevens in bepaalde gevallen vrijgeven aan of delen met derden. De verstrekking van persoonsgegevens aan derden vindt onder meer plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door mij, of indien de wet of andere regelgeving dat vereist.

Dienstverlening

Om opdrachten adequaat te kunnen uitvoeren is het soms nodig om gegevens uit te wisselen met derden. Ik deel de gegevens alleen als dat nodig is en ik deel in die gevallen zo min mogelijk gegevens.

Fraudebestrijding en wettelijke verplichtingen

Uitsluitend indien ik hiertoe wettelijk word verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zal ik passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

Ondersteunende diensten

Voor het leveren van mijn diensten maak ik eventueel gebruik van derden, zoals IT-leveranciers, sociaalnetwerkproviders, marketingbureaus. Ik maak goede afspraken met dergelijke partijen alvorens ik de gegevens aan hen verstrek. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen deze alleen verwerken overeenkomstig mijn instructies.

Andere websites

Op de websites van mij tref je als service soms hyperlinks aan naar websites van derden. Ik kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacy statement van de betreffende site.

Ik houd algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doe ik om de inrichting van mijn website zo goed mogelijk op jou als bezoeker of klant af te stemmen. Ook gebruik ik de gegevens om heel gericht informatie en aanbiedingen op de site te zetten.

Als je mijn site gebruikt, worden er cookies op jouw computer gezet. Dit doen heel veel websites. Cookies maken het gebruik van een site gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de site invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten. Deze cookies worden gebruikt ten behoeve van:

 • het vergemakkelijken van het gebruik van mijn site. Hiervoor gebruik ik tijdelijke cookies, die aan het eind van het bezoek worden gewist.
 • het meten van herhaalbezoek. Dit gebeurt met cookies die langere tijd in jouw computer blijven staan, tenzij je ze wist.
 • het niet vaker dan nodig aanbieden van vragen voor bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek.
 • het opslaan van de gebruikersinstellingen en andere informatie als je mijn site bezoekt.

Wilt je niet dat ik cookies gebruik? Stel dan in jouw browser ‘cookies off’ in.

Bescherming

Ik ben ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van mijn klanten en bezoekers van de website van groot belang is. Ik heb passende maatregelen genomen om de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen.
Ik leg zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. Ik neem bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Persoonsgegevens worden door mij verwerkt op een manier die een passende beveiliging van de gegevens waarborgt. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn logische toegangsbeveiliging, beheer van autorisaties, versleutelen van persoonsgegevens en afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging.
De gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ik ze verzamel ofwel zolang dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen. Als de gegevens hiervoor niet meer nodig zijn worden ze niet langer bewaard. Ik draag dan zorg voor verwijdering van de gegevens.
Alle personen die kennis kunnen nemen van de door mij vastgelegde gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding van deze informatie.

Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ik ben verplicht om een datalek binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij degenen wiens gegevens het betreft. Die verplichting geldt niet wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betreffende personen. Datalekken worden bij mij altijd intern geregistreerd en beoordeeld. Per geval wordt vastgesteld welke actie er nodig is om de risico’s voor de betrokkenen zo goed mogelijk te beperken.
Het is belangrijk dat alle datalekken die betrekking hebben op persoonsgegevens die door mij worden verwerkt bij mij worden gemeld en beoordeeld zodat ik daar actie op kan ondernemen. Je kant datalekken telefonisch of schriftelijk aan mij melden.

Vragen, opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over mijn privacybeleid, dan kan je deze richten aan: Andrea Werkhoven, Jacob Catsstraat 13 te (1215 EW) Hilversum.

Wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de website.

Laatst gewijzigd: september 2019

De foto's bovenaan alle pagina's zijn van mij. Gebruik ze gerust, maar link wel graag naar mijn website.